طهمورث بهادرانی

طهمورث بهادرانی 345 259 گالری تام

طهمورث بهادرانی
1347 ایران، اصفهان، باغ بهادران

بیوگرافی

تحصیلات
دانش آموخته کارشناسی فنی نقاشی – دانشگاه هنر تهران -1377
دانش آموخته کارشناسی ارشد نقاشی – دانشگاه هنر تهران-1382

نمایشگاه‌ها

نمایشگاه‌های انفرادی
گالری برگ تهران – 1380
موزه هنرهای معاصر اصفهان – 1383
گالری هما تهران-1384
نقش خانه حوزه هنری اصفهان- 1386
گالری آپادانا اصفهان-1392
نقش خانه حوزه هنری اصفهان- 1394
و شر کت در دهها نمایشگاه گروهی در ایران . مرا کش ترکیه. آلمان وآمریکا

آثار منتخب

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

© 2019 Tam Gallery. Designed by Shainaco.