پری حکیم

پری حکیم 345 259 گالری تام

پری حکیم
ایران، اصفهان 1330

بیوگرافی

آغاز هنر آموزی از سال ۱۳۶۰ بصورت آزاد با اساتید مختلف در ایران و اروپا
برگزاری شانزده نمایشگاه انفرادی و شرکت در ده ها نمایشگاه گروهی .
سابقه بیست سال تدریس خصوصی نقاشی.

آثار منتخب

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

© 2019 Tam Gallery. Designed by Shainaco.