دکتر علیرضا باقی

دکتر علیرضا باقی 345 259 گالری تام

دکتر علیرضا باقی

tam-gallery-exhibited-artist-alireza-baghi

بیوگرافی

دیپلم نقاشی از هنرستان هنرهای زیبای اصفهان
کارشناسی هنرهای تجسمی از دانشگاه هنر تهران
کارشناسی هنرهای تجسمی از سوربن پاریس
کارشناسی ارشد تئوری و نقد هنر از دانشگاه استراسبورگ فرانسه
دکترای هنرهای تجسمی از دانشگاه استراسبورگ
سفرهای تحقیقاتی ـ هنری به آلمان، مجارستان و مکزیکو سیتی
نمایشگاه جمعی و انفرادی در پاریس، مکزیکو سیتی، نانسی و استراسبورگ فرانسه و تهران گالری هور
سال 1390 ورود به ایران وتدریس در دانشگاه های: سوره شیراز و اصفهان، دانشگاه هنر اصفهان، دانشکده هنر و معماری شیراز، دانشگاه هنر تهران و دانشگاه سپهر اصفهان

آثار منتخب

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

© 2019 Tam Gallery. Designed by Shainaco.