یک در مقابل یک

یک در مقابل یک 1920 655 گالری تام

یک در مقابل یک

نمایشگاه گروهی محمود مکتبی، محسن جمالی نیک ، نسیم پیرهادی ،امید شایان ،اعظم طباطبایی ، مرجان حبیبیان ، تهمینه میر مطهری ، مرمر صالحی ، زهرا محمدی ، قادر منصوری به همراه .پرفورمنس محمود مکتبی در افتتاحیه
تاریخ برگزاری : 29 شهریور الی 15 مهر 1398

کارهای منتخب

نمای نمایشگاه

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

© 2019 Tam Gallery. Designed by Shainaco.