یادداشت غزال زارع پیرامون نمایشگاه بودن

یادداشت غزال زارع پیرامون نمایشگاه بودن

یادداشت غزال زارع پیرامون نمایشگاه بودن 2560 1685 گالری تام

قادر منصوری، متولد ۱۳۷۰,اردبیل

کارشناسی نقاشی، دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد نقاشی، دانشگاه هنر تهران

سرآغاز تجربه مشاهده است و مشاهده ای که همواره با جست وجو خمراه باشد، آزمودگی عمیق تری  را در یک اثر به جسم در آمده شناور می سازد.

درواقع قادر، سر و دل سپرده است بر طبیعتی که به دلیل تغییرات تدریجی “ازخود” و “در خود” مدام زاده می شود. هرچند انسان ،حیوان و طبیعت از منظر او درهم کشیده شده اند : در این هم پیوندی، پژواک  بی رونق چیره شده انسان را در زمین های پست و بلند، تل و کتل  پی ریزی می کند. طراحی برای او محلی ست که به جزئیات خاموش و یا زنده  آنچه مختص به طبیعت بوده ،بپردازد.

آشکاراست که رابطه ظرف و مظروف و تجزیه فرم ها به تیرگی ها و کار بست اثر قلم مو و مرکب ، به تشکیل کلی بهم پیوسته ای از زیست مردم در مناطقی دور از شهر و  رویدادهای صنعتی می پردازد و بدین سان اساس حقیقت پنهان شده در فرهنگ عامه ای رخ می نمایاند که خود کنایه از سمبل و نمادهای اجتماع معاصر است.

رفتار مهیج این هنرمند  در انتخاب و پرداخت عناصر طبیعی رابطه تعاملی معاصری بین اکسپرسیونیسم و رئالیسم  ایجاد کرده است: بدین ترتیب چالاکی  و چیستی درخور توجهی از

تجربه و جست وجوی خویشتن را بر مخاطب مکشوف می سازد.

غزال زارع | اردیبهشت 1400

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

© 2019 Tam Gallery. Designed by Shainaco.