وآنچه خود داشت

وآنچه خود داشت 1170 580 گالری تام

وآنچه خود داشت

 نقاشی های میلاد غلامی
رنگ صنعتی بر روی قالپاق
تاریخ برگزاری : 8 آذر الی25 آذر ماه 1398

کارهای منتخب

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

© 2019 Tam Gallery. Designed by Shainaco.