نمایشگاه مجاز

نمایشگاه مجاز 1170 580 گالری تام

نمایشگاه مجاز

نمایشگاه مجاز با حضور جمعی از هنرمندان
تاریخ گشایش: جمعه ۲۷ دیماه ۱۳۹۸ ساعت ۴ تا ۸ شب
ادامه نمایشگاه تا ۱۴ بهمن ماه
ساعات و روزهای بازدید: ۳ تا ۸ بعدازظهر
روزهای تعطیل: سه‌شنبه‌ها و تعطیلات رسمی

*مجاز

من عاشق نقاشی ام
طراحی فرآيندی پيچيده ، با شکوه و صريح به قدمت تاريخ بشريت است، از نگاشت نگاره های بوم سنگی تا بستر های ذهنی.

­ طراحی در گذر تاريخ هنر، رفتارهای متنوع و گاه عجيب و متناقضی از خود نشان داده که حاکی از گستردگی دامنه های کارکرد و ذات آن است.

پيش تر طراحی مبتنی برممارست، مهارت ورزی و به عنوان پيش طرح در سايرهنرها بويژه نقاشی اعتبار داشت اما امروزه خود به عنوان امری مستقل ، کامل و ناب بدل گشته است. و چه بسا تکيه بر مهارت ها باز دارنده و مانع از درک و بيان آن شود; در واقع طراحی امروزين صرفا تکنيک، مهارت ورزی، قدرت نمايی يا يک مديوم نيست بلکه امری سوداگرانه است بين طراح و مخاطب که در همه وجوه انسان ريشه دارد.

طراح معاصر با مهارت ورزی انديشه و تنوع تجارب تجسمی، عناصر ديداری را بارور می سازد تا نحوه نگرش خود به هستی را در ذهن مخاطب القا کرده که فهمی را متولد يا بازنمايی کند.

حجت امانی زمستان ۹۸

*مَجاز یا شیوۀ بیان مجازی عبارت است از به‌کارگیری واژه و سخن در معنای دیگر و غیر واژگانی آن. در شه‌ای به شکل لفظی یا معنوی به کاربرد مجازی کلمه یا سخن اشاره دارد. به مجازهایی که در ذهن خواننده یا شنونده تصویری خلق می‌کنند، صور خیال یا تصاویر شاعرانه و به بیانی که از این صور یا تصاویر بهره می‌برد، شیوه بیان تصویری گفته می‌شود. این‌گونه مجازها، در زبان و ادبیات، به‌خصوص ادبیات غنایی، کاربرد فراوان دارد

کارهای منتخب

نمای نمایشگاه

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

© 2019 Tam Gallery. Designed by Shainaco.