من در هیأت دیگری

من در هیأت دیگری 2000 1120 گالری تام

من در هیأت دیگری

آیدا کبیری

 نمایشگاه  انفرادی “من در هیأت دیگری “

هنرمند: آیدا کبیری

تاریخ برگزاری : از 23 مهر الی 10 آبان ماه 1400  

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

© 2019 Tam Gallery. Designed by Shainaco.