مرمر صالحی

مرمر صالحی 345 259 گالری تام

مرمر صالحی
۱۳۶۲

بیوگرافی

دیپلم گرافیک

‎فارغ تحصیل رشته ی فیلمسازی انیمیشن دانشگاه هنروادب تهران۱۳۸۲

‎نمایشگاه گروهی سیاه وسفید گالری آوا تهران ۱۳۹۹

‎نمایشگاه  گروهی عکس از نگاه نقاش چی گالری تهران ۱۳۹۹

‎نمایشگاه گروهی حال مفقود گالری طراحان آزاد ۱۳۹۹

‎نمایشگاه گروهی ماسک بزن گالری کاما تهران ۱۳۹۹

‎نمایشگاه گروهی انلاین کرونا و رنسانس جهان معاصر گالری دانژه  ۱۳۹۹

‎گالری طراحان آزاد نمایشگاه گروهی شبتاب  ۱۳۹۸

‎گالری تام اصفهان  نمایشگاه گروهی    ۱۳۹۸

‎موزه گالری دیدی سنتر نمایشگاه گروهی  ۱۳۹۸

‎گالری کاما تهران نمایشگاه انفرادی  ۱۳۹۸

‎گالری خط سفید  تهران نمایشگاه گروهی   ۱۳۹۷

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

© 2019 Tam Gallery. Designed by Shainaco.