عباس خلیلی

عباس خلیلی 345 259 گالری تام

عباس خلیلی
۱۳۲۳ ایران، تهران

tam art gallery artist

بیوگرافی

متولد ۱۳۲۳، تهران

نمایشگاه‌ها

نمایشگاه‌های انفرادی
نگارخانه مانی، تهران، 1354
گالری روز، تهران، 1387
گالری ژینوس، تهران، 1392
گالری هنر ایران، تهران، 1394
گالرى متن، اصفهان، 1396
گالرى سروستان، كرمان، 1397
گالری تار و پود، شیراز ، 1397
گالری هرمس، اصفهان، 1398

نمایشگاه‌های گروهی
نقاشان آماتور، نگارخانه مانی، تهران، 1354
نقاشان امروز، تئاتر شهر، تهران، 1357
مقاومت، موزه ی هنرهای معاصر، تهران، 1386
اکـــسپو 2، تالار وحدت، تهران، 1387
گالری مژده، تهران، 1395
دو اثــر در موزه هنرهای معاصر، اصفهان، ۱۳۹۷
نقاش دیروز، هنرمند امروز، موزه هنرهای معاصر، اصفهان، 1398

مقالات

نگاهی کوتاه بر آثار عباس خلیلی

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

© 2019 Tam Gallery. Designed by Shainaco.