نمایشگاه صاعقه

نمایشگاه صاعقه

نمایشگاه صاعقه 1170 580 گالری تام

صاعقه

نمایشگاه صاعقه، با نقاشی‌های عباس خلیلی برگزار می‌شود.
تاریخ : جمعه ۱۷ آبان‌ماه الی 4 آذرماه 1398

 

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

© 2019 Tam Gallery. Designed by Shainaco.