شهود

شهود 1170 655 گالری تام

شهود

 نمایشگاه  گروهی “شهود “

کیوریتور: عاطفه مهدیانی

هنرمندان: آرزو باغ شیخی/ زهرا جعفرپور/ مریم دولت آبادی/ فاطمه زهتاب/ نیلا عابدی/ پریسا عباسی/فاطمه غلامیان/ آیدا کبیری/ حمیدرضا نوروزی

تاریخ برگزاری : از 12 الی 24 تیرماه 1400  

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

© 2019 Tam Gallery. Designed by Shainaco.