شهروز صدر

شهروز صدر 345 259 گالری تام

شهروز صدر
۱۳۵۵ تهران

بیوگرافی


نمایشگاه‌های انفرادی

«آخ» گالری ایرانشهر (۱۳۹9)

«گل‌گاوزبان» گالری ایرانشهر (۱۳۹۸)

 «روز گمشده» در گالری شیرین (۱۳۹۵)

 منتخب نمایشگاه‌های گروهی

«آن سوی دیوار» در دومین بزرگداشت عباس کیارستمی (۱۳۹۷

 گالری اُ (۱۳۹۶)

گالری هما (۱۳۹۳)

فرهنگسرای نیاوران (۱۳۸۴)

نمایشگاه های تصویر سازی پرتغال، کره جنوبی، زگراب

 جشنواره‌ها

جشنواره طراحی دکتر سندوزی (۱۳۸۶)

 جشنواره هنر برای صلح (۱۳۹۵)

 داوری اولین دوسالانه چاپ دستی ایران (۱۳۹۵)

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

© 2019 Tam Gallery. Designed by Shainaco.