شما خود محصول هستید

شما خود محصول هستید 345 259 گالری تام

شما خود محصول هستید

ویدیو اینستالیشن

هنرمند: الیکا زارعی

کیوریتور: عاطفه مهدیانی

تاریخ برگزاری : از 2 آبان الی 23 آبان ماه 1399

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

© 2019 Tam Gallery. Designed by Shainaco.