خیال سرکش

خیال سرکش 1170 655 گالری تام

خیال سرکش

آثار مسعود جانبزرگی
تاریخ برگزاری : 25 بهمن الی5  اسفند  ماه 1398

کارهای منتخب

نمای نمایشگاه

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
11:00 am – 8:00 pm

© 2019 Tam Gallery. Designed by Shainaco.