حراج نیم میلیونی گالری تام

حراج نیم میلیونی گالری تام 1170 655 گالری تام

حراج نیم میلیونی گالری تام

گالری تام با هدف ترویج خرید آثار هنری با دعوت از هنرمندان ب، اقدام به برگزاری  نمایشگاهی با عنوان حراج آثار نیم میلیونی نمود.

با توجه به شرایط پیش آمده در ایران و سایر نقاط جهان به دلیل جلوگیری از انتشار ویروس کرونا، این نمایشگاه بدون افتتاحیه برگزار شد.
تاریخ برگزاری : 10 اسفند الی 25 اسفند  ماه 1398

کارهای منتخب

نمای نمایشگاه

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

© 2019 Tam Gallery. Designed by Shainaco.