جایگزین

جایگزین 345 259 گالری تام

جایگزین

 نمایشگاه گروهی آنلاین

کیوریتور: نسیم پیرهادی

هنرمندان: علیرضا آدم بکان/ محسن جمالی نیک/ شهروز صدر/ مرمر صالحی/ مرجان حبیبیان/ نگین جواهری

تاریخ برگزاری : از 19 دی الی 3 بهمن ماه 1399

گزارش خبرگزاری ایمنا را >>  اینجا  << بخوانید.

گزارش اصفهان زیبا  را >>  اینجا  << بخوانید.

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

© 2019 Tam Gallery. Designed by Shainaco.