تعلیقِ تصویر

تعلیقِ تصویر 345 259 گالری تام

تعلیقِ تصویر

هنرمند: امیر منفرد

تاریخ برگزاری : از 10 مرداد الی 27 مرداد ماه 1399

• گزارش خبرگزاری ایسنا را >> اینجا << بخوانید. 
• یادداشت ثنا ولدخانی در رویداد ایران را >> اینجا << بخوانید.

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

© 2019 Tam Gallery. Designed by Shainaco.