بودن

بودن 2560 1433 گالری تام

بودن

 نمایشگاه  طراحی های  قادر منصوری

تاریخ برگزاری : از 18 اردیبهشت الی 6 خردادماه 1400  

مصاحبه غزال زارع با قادرمنصوری را << اینجا >> بخوانید.

یادداشت غزال زارع  پیرامون نمایشگاه بودن را << اینجا >> بخوانید.

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

© 2019 Tam Gallery. Designed by Shainaco.