امیر منفرد

امیر منفرد 345 259 گالری تام

امیر منفرد
1361 ایران

بیوگرافی

فارغ التحصیل کارشناسی نقاشی دانشگاه هنر تهران 1389. عضو پیوسته انجمن نقاشان ایران.

نمایشگاه‌ها

شرکت در ده ها نمایشگاه گروهی در تهران و شهرستان ها.
نمایشگاه انفرادی با موضوع ایهام و ابهام در گالری اکنون اصفهان1394
شرکت در حراجی گالری ایام امارات .دبی.2013

آثار منتخب

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

© 2019 Tam Gallery. Designed by Shainaco.