الهه سلیمانی

الهه سلیمانی 345 259 گالری تام

الهه سلیمانی
1363 ایران

الهه سلیمانی

بیوگرافی

  الهه سلیمانی

نقاش

نمایشگاه های گروهی:

  • گالری ایسو، آمل، 1399
  • گالری صبا، نمایشگاه گروهی اساتید و دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان، تهران، 1395
  • مرکز هنر شیخ بهایی، نمایشگاه گروهی اساتید و دانشجویان، دانشگاه هنر اصفهان، ۱۳۹۵
  • نمایشگاه گروهی میکرو مکرو، استودیوی “Fornaresio”، ایتالیا، 1400

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

© 2019 Tam Gallery. Designed by Shainaco.