استمرار

استمرار 2438 1365 گالری تام

استمرار

 نمایشگاه  انفرادی “استمرار “

هنرمند: الهه سلیمانی

تاریخ برگزاری :  10 دی الی 30 دی ماه 1400  

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

© 2019 Tam Gallery. Designed by Shainaco.