اثرشماره 9

اثرشماره 9 150 150 گالری تام

مشخصات اثر

از مجموعه ی “راز درختان”

ابعاد: 40*60  و  60 *80

تکنیک: عکس نقاشی

نسخه 1/1

قیمت: 450 یورو

برای خرید این اثر با شماره  989351146204+    ویا با ایمیل گالری به نشانی info@tamgallery.com در تماس باشید

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
5:00 pm – 9:00 pm

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
5:00 pm – 9:00 pm

© 2019 Tam Gallery. Designed by Shainaco.