آیدا کبیری

آیدا کبیری 345 259 گالری تام

آیدا کبیری
1367 ایران

بیوگرافی

آیدا کبیری
طراح/ نقاش/ مدرس

سوابق تحصیلی
کارشناسی ارشد نقاشی، دانشگاه هنر سوره تهران.
کارشناسی نقاشی، دانشگاه هنر اصفهان.

عضو انجمن هنرمندان نقاش ایران

سوابق نمایشگاهی
.حضور در 21 نمایشگاه گروهی نقاشی. طراحی. حجم.
برگزاری 1 نمایشگاه انفرادی نقاشی در سال 92
نمایشگاه انفرادی
نمایشگاه انفرادی نقاش با موضوع: رشد گالری هامون. اصفهان. شهریور 92
نمایشگاه گروهی
. نمایشگاه گروهی انجمن هنرمندان نقاش به صورت مجازی. 1399
نمایشگاه گروهی اکسپو دانشگاه الزهرا. خانه هنرمندان. تهران. 1398
نمایشگاه گروهی نقاشی هم نهادی پنهان .گالری خط سفید. تهران. اردیبهشت 96
نمایشگاه گروهی نقاشی.گالری صبا. تهران. بهمن 95
نمایشگاه گروهی طراحی  موضوع: من در هیات دیگری. خانه طراحی خط خطی. اصفهان. بهمن 94
نمایشگاه گروهی نقاشی.گالری نقش خانه. اصفهان. دی 93
نمایشگاه گروهی حجم موضوع: سردیس های گلی .گالری هامون. اصفهان. مهر 92
نمایشگاه گروهی نقاشی. جشنواره خلیج فارس. یزد. مرداد 92
94 .93 .92 . 4 نمایشگاه گروهی نقاشی حراج. گالری هامون. اسفند 91
نمایشگاه گروهی نقاشی روی شیشه ویترای. گالری هامون. اصفهان. اسفند 92
نمایشگاه گروهی نقاشی آثارکوچک اندازه گالری هامون. اصفهان. مهر 92
نمایشگاه گروهی نقاشی پاییز. گالری هامون. اصفهان. آذر 92
نمایشگاه گروهی نقاشی پرتره گالری آپادانا. اصفهان. مرداد 92
نمایشگاه گروهی نقاشی. گالری نقش خانه. اصفهان. دی 93
نمایشگاه گروهی نقاشی پانوراما.گالری هامون. اصفهان. دی 92
نمایشگاه گروهی طراحی.گالری هامون. اصفهان. اردیبهشت 92
نمایشگاه گروهی نقاشی.گالری هامون اصفهان. بهمن91

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

Tam Gellery
Vank Alley, Hakim Nezami Ave,
Isfahan, Esfahan, Iran.

Opening days & Hours
Saturday to Thursday
(Tuesdays & Fridays Closed)
4:00 pm – 8:00 pm

© 2019 Tam Gallery. Designed by Shainaco.